• Voor 16:30 besteld, morgen geleverd!
  • Leverbaar uit eigen voorraad
  • Niet goed, geld terug garantie
  • FSC® gecertificeerd
  • Bereikbaar voor vragen en advies

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Hodi Verpakkingsmaterialen BV

Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities
1 Hodi Verpakkingsmaterialen BV: de te Veenendaal gevestigde dochteronderneming van de P&D Group handelend
onder de naam Hodi Verpakkingsmaterialen BV .
2 Leverancier: degene die krachtens de Overeenkomst Diensten verleent en/of Goederen aan Hodi
Verpakkingsmaterialen BV levert.
3 Partijen: Contractspartijen bij de Overeenkomst, zijnde Hodi Verpakkingsmaterialen BV en de Leverancier.
4 Overeenkomst: iedere schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en
de Leverancier gericht op de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten aan Hodi
Verpakkingsmaterialen BV. Onder schriftelijk wordt ook verstaan via e‐mail.
5 Goederen: te leveren goederen of zaken, inclusief de montage en/of installatie daarvan.
6 Diensten: de door de Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Hodi Verpakkingsmaterialen BV
te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met
betrekking tot het leveren van Goederen en/of verrichten van Diensten.
2 De toepasselijkheid van eventuele andere (leverings‐ )voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
3 Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden van de Leverancier gelden slechts indien en voor zover Hodi
Verpakkingsmaterialen BV zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan eventueel
overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Leverancier geen rechten voor de toekomst
ontlenen.
4 Hodi Verpakkingsmaterialen BV behoudt zich het recht voor de Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de Leverancier en zullen op
een door Hodi Verpakkingsmaterialen BV te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Indien de Leverancier door de
wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren kan hij de Overeenkomst binnen veertien dagen na de
mededeling van de wijziging of aanvulling opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe Algemene
Inkoopvoorwaarden van kracht worden. In het geval de leverancier opzegt op basis van de nieuwe voorwaarden,
heeft Hodi de keuze om de overeenkomst op de oude voorwaarden door te zetten.
5 Indien enige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de
overige bepalingen onverkort van toepassing. In geval van vernietigde of nietige bepaling zal Hodi
Verpakkingsmaterialen BV ‐ met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde ‐ een nieuwe bepaling
vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.
6 In het geval dat een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van
toepassing zijn van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijken, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
1 Indien de Leverancier een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, komt de Overeenkomst uitsluitend door
een schriftelijke aanvaarding van Hodi Verpakkingsmaterialen BV tot stand.
2 Indien de Leverancier geen schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand
doordat de Leverancier een schriftelijke opdracht van Hodi Verpakkingsmaterialen BV binnen veertien (14) dagen
na dagtekening schriftelijk heeft aanvaard.
3 De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en de
Leverancier, tezamen met deze Algemene Inkoopvoorwaarden en vervangt, alle eerdere (schriftelijke, dan wel
mondelinge) voorstellen, correspondentie en afspraken.
4 Een door de Leverancier gedane aanbieding is onherroepelijk gedurende de termijn die in de offerte is vermeld.
Mocht in de offerte geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding gedurende een termijn van dertig (30)
dagen.
5 Offertes zijn onvoorwaardelijk en kosteloos, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
6 Mondelinge of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van Hodi Verpakkingsmaterialen
BV binden Hodi Verpakkingsmaterialen BV alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een
daartoe tekenbevoegd persoon.
7 Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV reeds bij vorige opdrachten de Leverancier een exemplaar van de
Algemene Inkoopvoorwaarden heeft verstrekt, dan wel indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV de Leverancier in
kennis heeft gesteld waar de Algemene Inkoopvoorwaarden ter inzage liggen, wordt de Leverancier geacht kennis
te hebben genomen van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De Leverancier met wie eenmaal op basis van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen de Leverancier en Hodi
Verpakkingsmaterialen BV.

Artikel 4 Tijdstip van de levering
1 De Leverancier levert op het overeengekomen tijdstip of binnen de in de Overeenkomst aangegeven fatale
leveringstermijn(‐en). Indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum
genoemd in de Overeenkomst dan wel, bij gebreke daarvan, op het moment waarop de Overeenkomst tot stand
komt. Bij niet tijdige levering is de Leverancier, behoudens in geval van overmacht, zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. In dat geval heeft Hodi Verpakkingsmaterialen BV het recht de Overeenkomst te
ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht tot aanvullende of vervangende
2 Zodra de Leverancier weet of verwacht dat er bij de uitvoering van de Diensten of de levering van Goederen
vertraging dreigt op te treden, bijvoorbeeld doordat onverwachte aanvullende werkzaamheden dienen te worden
verricht, zal de Leverancier Hodi Verpakkingsmaterialen BV daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en
daarbij aangeven:
a. wat de oorzaak van de vertraging is
b. de vermoedelijke duur van de vertraging en
c. de door hem getroffen of te treffen maatregelen om verdere vertraging te voorkomen. Voornoemde
kennisgeving laat onverlet de rechten van Hodi Verpakkingsmaterialen BV zoals bepaald in het eerste lid van dit
artikel en elders in deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Bij gebreke van voornoemde schriftelijke kennisgeving zal
de Leverancier zich niet op overmacht kunnen beroepen.

Artikel 5 Wijzingen
1 Wijzingen van en aanvullingen (waaronder eventueel meerwerk) op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien
zij schriftelijk door Hodi Verpakkingsmaterialen BV bevestigd.
2 Indien de wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van de
levering, dient de Leverancier Hodi Verpakkingsmaterialen BV hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
vijf (5) werkdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging/aanvulling, schriftelijk te informeren. Indien de
Leverancier Hodi Verpakkingsmaterialen BV ter zake niet of niet‐ tijdig schriftelijk informeert, wordt de
Leverancier geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en zijn de overeengekomen prijzen en overige
voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing op de desbetreffende wijzigingen.
3 Indien het in het vorige lid bepaalde gevolgen heeft voor de prijs en/of het tijdstip van levering die naar het
oordeel van Hodi Verpakkingsmaterialen BV onredelijk zijn, is Hodi Verpakkingsmaterialen BV bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of het wijzigings/aanpassingsvoorstel in te trekken, zonder
tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Prijs
1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen met betrekking tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van
Diensten staan vast. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen niet aan wijzigingen
onderhevig.
2 Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief alle kosten en toeslagen, daaronder (bij wijze van voorbeeld en niet
limitatief) begrepen, kosten van emballage, lading, vervoer, installatie, lossing van de Goederen, verzekeringen,
administratie, verblijf van personen, reiskosten en reistijd. Additionele kosten die niet uitdrukkelijk vooraf door
Hodi Verpakkingsmaterialen BV schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
3 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief alle andere van overheidswege
opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen.
4 De overeengekomen prijzen luiden in Euro.

Artikel 7 Facturering en betaling
1 Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
2 Facturen zullen worden verzonden en bevatten tenminste duidelijke en overzichtelijk de navolgende gegevens:
* Factuurdatum en factuurnummer
* Factuuradres Hodi Verpakkingsmaterialen BV
* Bestelnummer Hodi Verpakkingsmaterialen BV
* Naam contactpersoon Hodi Verpakkingsmaterialen BV
* BTW identificatienummer Leverancier / Referentienummer van de overeenkomst
* Specificatie van de geleverde Goederen en/of Diensten en aantallen.
* Afleveradres van de door Hodi Verpakkingsmaterialen gevraagde bestemming
3 Betaling door Hodi Verpakkingsmaterialen BV vindt plaats binnen zestig (60) dagen na factuurdatum. Betaling
door Hodi Verpakkingsmaterialen BV houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in en houdt geen
goedkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten in.
4 Hodi Verpakkingsmaterialen BV is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten,
indien:
a. Hodi Verpakkingsmaterialen BV van mening is dat de geleverde Goederen en/of Diensten niet (volledig) aan de
Overeenkomst beantwoorden en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst door de Leverancier;
b. Hodi Verpakkingsmaterialen BV redelijke twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de
betreffende factuur.
5 Overschrijding van enige betalingstermijn door Hodi Verpakkingsmaterialen BV of niet‐betaling door Hodi
Verpakkingsmaterialen BV van enige factuur op grond van voornoemd artikellid, geeft de Leverancier niet het
recht zijn prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 8 Verlenging
1 De contract‐ en/of aflevertermijn wordt in de Overeenkomst bepaald. (Duur)overeenkomsten worden aangegaan
voor bepaalde tijd en eindigen van rechtswege. Hodi Verpakkingsmaterialen BV gaat niet akkoord met een
stilzwijgende verlenging van Overeenkomsten. Uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van deze termijn
zal de Leverancier contact opnemen met Hodi Verpakkingsmaterialen BV om desgewenst een nieuw(e) contract
en/of (aflever)termijn vast te stellen.

Artikel 9 Garantie
1 De Leverancier garandeert dat de door hem te leveren Goederen en/of verrichte Diensten (blijven) voldoen aan
de (eisen in de) Overeenkomst of, indien ter zake niets is overeengekomen, aan de specificaties, eigenschappen
en eisen die in het handelsverkeer aan de Goederen en/of Diensten worden gesteld, althans gebruikelijk zijn. Dat
geldt ook voor de toepasselijke wettelijke (milieu)voorschriften.
2 Voor Goederen en Diensten geldt een garantietermijn van ‐ tenminste ‐ twaalf (12) maanden vanaf oplevering,
tenzij uit de wet, jurisprudentie of door de Leverancier, dan wel binnen de branche van de Leverancier een
langere termijn volgt of gebruik wordt. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de
periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van
een tekortkoming als bedoeld in dit artikel.
3 Indien de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten naar de mening van Hodi Verpakkingsmaterialen BV niet
aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Hodi Verpakkingsmaterialen BV binnen de garantietermijn,
onverminderd alle andere rechten en vorderingen, de keuze tussen:
a. het retourneren van de Goederen voor rekening en risico van de Leverancier;
b. het kosteloos herstellen, aanpassen, verbeteren of opnieuw leveren van Goederen en/of verrichten van
Diensten;
c. het met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden van de Overeenkomst en het vorderen van
aanvullende schadevergoeding.
4 Indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig
of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft Hodi Verpakkingsmaterialen BV in
spoedeisende gevallen het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf of door een derde te
laten uitvoeren.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendom
1 De Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de door hem geleverde Goederen en/of verrichte Diensten
geen inbreuk zal maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.
2 In geval de Leverancier Goederen en/of het verrichten van Diensten ter beschikking stelt waarop intellectuele of
industriële eigendomsrechten van derden berusten, verleent de Leverancier aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV
een ongestoord gebruiksrecht.
3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien
van de resultaten van de Overeenkomst en/of het geleverde berusten bij Hodi Verpakkingsmaterialen BV. Voor
zover noodzakelijk, draagt de Leverancier de intellectuele en industriële eigendomsrechten bij voorbaat over aan
Hodi Verpakkingsmaterialen BV. De Leverancier zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze
overdracht.
4 De Leverancier zal Hodi Verpakkingsmaterialen BV vrijwaren van aanspraken van derden die voortvloeien uit of
verband houden met enigerlei inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten en zal Hodi Verpakkingsmaterialen BV
alle schade en kosten vergoeden die hiervan het gevolg zijn.

Artikel 11 Geheimhouding en privacy
1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, een wettelijke
verplichting, en/of (branche)regel, zijn de Leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde derden
verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie betreffende de Overeenkomst (waaronder de resultaten
van de Overeenkomst), Hodi Verpakkingsmaterialen BV en (cliënt) relaties van Hodi Verpakkingsmaterialen BV
welke zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mochten verkrijgen. De verplichting tot
geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
2 Voor zover Leverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor Hodi
Verpakkingsmaterialen BV verwerkt, wordt Leverancier als bewerker in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens aangemerkt.
3 Leverancier draagt, indien van toepassing, zorg voor voldoende kennis inzake de toepasselijke privacy wet‐ en
regelgeving.
4 Leverancier zal Hodi Verpakkingsmaterialen BV schriftelijk informeren over de wijze waarop hij uitvoering geeft
aan zijn verplichtingen uit hoofde van toepasselijke privacy wet‐ en regelgeving.
5 Leverancier zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de overeenkomst aan hem bekend worden,
uitsluitend verwerken ter uitvoering van de overeenkomst en geheimhouding in acht nemen. De uitvoering van de
overeenkomst zal niet leiden tot de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Verwerking van
persoonsgegevens buiten de Europese Unie behoeft uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hodi Verpakkingsmaterialen BV.
6 Leverancier zal zorg dragen voor passende, technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, aantasting en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau
gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen
zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Leverancier zal de maatregelen schriftelijk vastleggen.
7 Leverancier verbindt zich jegens Hodi Verpakkingsmaterialen BV om het niveau van zijn technische en
organisatorische maatregelen te handhaven, waar mogelijk te verbeteren en te verfijnen en aan te passen aan de
voortschrijdende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Leverancier zal hiertoe actuele
ontwikkelingen volgen en additionele voorzieningen treffen voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden
verwacht.
8 Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV aan Leverancier buiten het in dit artikel bepaalde kader verzoekt
aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen, zal Leverancier voor zover zulks binnen haar mogelijkheden ligt,
aan dat verzoek voldoen.
9 Een leverancier die bewerker is, meldt op grond van de Wet Meldplicht Datalekken (art. 34a Wbp)
beveiligingsincidenten die (kunnen) leiden tot het lekken van persoonsgegevens direct bij Hodi
Verpakkingsmaterialen BV. De leverancier zal alles in het werk stellen de bron van het datalek zo snel mogelijk op
te sporen, te beëindigen en de impact van het lek te bepalen. De leverancier zal op eerste verzoek van Hodi
Verpakkingsmaterialen BV een overzicht van de getroffen maatregelen en maatregelen in het kader van nazorg
overleggen.
10 Aanvullende voorwaarden ten aanzien van de meldprocedure en de Hodi Verpakkingsmaterialen BV
contactpersoon worden geplaatst op de website als addendum bij deze voorwaarden.

Artikel 12 Overdracht rechten en plichten, Onderaanneming
1 Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Deze toestemming
zal niet op onredelijke grond worden onthouden. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
Deze toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Partijen voor de nakoming van
de Overeenkomst.
2 De Leverancier is behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hodi
Verpakkingsmaterialen BV niet bevoegd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden, al dan niet in
onderaanneming, uit te besteden. In geval van inschakeling van derden blijft de Leverancier volledig
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Handelingen en tekortkomingen van ingeschakelde
derden of hun personeel gelden als handelingen en tekortkomingen van de Leverancier zelf.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die door Hodi Verpakkingsmaterialen BV en/of derden wordt
geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig
handelen of nalaten van de Leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
2 De Leverancier vrijwaart Hodi Verpakkingsmaterialen BV van alle aanspraken van derden in verband met
verwijtbaar handelen of nalaten van de Leverancier.
3 De Leverancier zal op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten. De Leverancier zal op het
eerste verzoek van Hodi Verpakkingsmaterialen BV afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling leveren.
4 Indien zich op enig moment een omstandigheid voordoet die leidt tot (mogelijke) schadeplichtigheid van één der
Partijen, dan verplicht de andere Partij zich om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de (mogelijke) schade
zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen in zodanig geval overleg met elkaar voeren.

Artikel 14 Overmacht
1 In geval van overmacht heeft een Partij de bevoegdheid tot de nakoming van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden te zijn. De Partij die de opschorting inroept dient de andere Partij hiervan
onmiddellijk ‐ maar in ieder geval binnen drie (3) dagen ‐ nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich
heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtsituatie in kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken.
Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft een Partij het recht de Overeenkomst te
ontbinden zonder dat daarbij recht op schadevergoeding zal ontstaan.
2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet gerekend ziekte van of gebrek aan personeel, stakingen, tekortkoming
van door de Leverancier ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits‐ of
solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.

Artikel 15 Gebruik naam Hodi Verpakkingsmaterialen BV en Logo
1 De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, welke
informatie dan ook, met betrekking tot de Overeenkomst of over de relatie met Hodi Verpakkingsmaterialen BV
adverteren of anderszins openbaar maken.
2 De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV het
recht hebben gebruik te maken van merken en logo's van Hodi Verpakkingsmaterialen BV. Indien Hodi
Verpakkingsmaterialen BV deze toestemming ‐ al dan niet onder voorwaarden ‐ aan de Leverancier verleent, zal
de Leverancier bij het gebruik van de betreffende merken/logo's steeds de terzake geldende voorwaarden in acht
nemen (waaronder huisstijl Hodi Verpakkingsmaterialen BV).

Artikel 16 Ontbinding en opzegging
1 Hodi Verpakkingsmaterialen BV is bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk
schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien er sprake is van:
a) surseance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een aanvraag daartoe;
b) onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Leverancier;
c) verkoop of beëindiging van de onderneming of overlijden van de Leverancier;
d) intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
e) beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen of op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de
Leverancier of op Goederen die bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
f) het feit dat Leverancier de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de tekortkoming
zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
g) het redelijk vermoeden dat de Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden zich schuldig maken aan
maatschappelijk ontoelaatbare praktijken zoals ‐ bijvoorbeeld en niet limitatief ‐ discriminatie, (poging tot)
omkoping of (aanzetten tot) corruptie, strafbaar handelen, kinderarbeid of ontoereikende
arbeidsomstandigheden.
2 Alle vorderingen die Hodi Verpakkingsmaterialen BV in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel op de
Leverancier heeft, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en de Leverancier is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en de Leverancier zullen
worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen

Artikel 18 Garantie
De Leverancier garandeert dat de te leveren Goederen te allen tijde een goede en constante kwaliteit hebben en
vrij zijn van gebreken in constructie, materiaal, fabricageafwerking en vormgeving, alsook van fouten en gebreken
in aard, samenstelling en inhoud. De Leverancier staat er voor in dat de te leveren Goederen volledig geschikt zijn
voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en als zodanig kunnen worden gebruikt en, voor zover van toepassing,
verwerkt.

Artikel 19 Transport
1 De Leverancier zorgt voor het transport. De kosten daarvan komen voor zijn rekening, tenzij anders
overeengekomen.
2 De Leverancier is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Goederen veroorzaakt bij het laden, tijdens
transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking.
De Leverancier dient zich voldoende te verzekeren tegen risico's gedurende het transport.

Artikel 20 Verpakking en levering
1 De Leverancier zal zorgdragen voor een deugdelijke verpakking van de te leveren Goederen, voor zover van
toepassing overeenkomstig de instructie(s) en specificatie(s) van Hodi Verpakkingsmaterialen BV. De te leveren
Goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die ten tijde van de levering, volgens de wettelijke
bepalingen en de stand van de wetenschap op dat moment, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn,
of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.
2 Bij de levering van Goederen verstrekt de Leverancier een paklijst, waarop in ieder geval, maar niet uitsluitend,
staan vermeld de hoeveelheid en aard van de Goederen, het nummer van de bijbehorende Overeenkomst, het
Hodi Verpakkingsmaterialen BV ordernummer, de contactpersoon van Hodi Verpakkingsmaterialen BV en het
afleveradres. Zonder deze paklijst is Hodi Verpakkingsmaterialen BV gerechtigd de in ontvangst neming te
weigeren zonder gehouden te zijn tot enige betaling van prijs of schadevergoeding.
3 Aan‐ en afvoer van materialen en als gevolg van de werkzaamheden vrijkomend(e) puin, verpakkingen, restanten
en overige afval geschiedt door en voor rekening van de Leverancier, op de door de toepasselijke regelgeving
voorgeschreven wijze.
4 De Goederen dienen te worden geleverd met alle documenten die bestemd zijn om de Goederen optimaal te
kunnen benutten alsmede met eventuele garantiebewijzen, kwaliteitskeurmerken en/of certificaten. Dit betekent
onder meer dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen,
gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het door Hodi Verpakkingsmaterialen BV
beoogde gebruik dan wel door de Leverancier redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze blijkens het in de
Overeenkomst aangegeven doel noodzakelijk zijn voor dat gebruik, worden meegeleverd ook al zijn deze in de
Overeenkomst niet met name genoemd.
5 Installatie, assemblage en andere werkzaamheden betreffende de door de Leverancier geleverde Goederen,
zullen door de Leverancier, voor zijn rekening en risico, worden uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer de Leverancier
zulks aan een derde heeft uitbesteed, welke uitbesteding alleen is toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV.

Artikel 21 Eigendomsovergang
1 De eigendom en het risico van de aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV (af)geleverde Goederen zal, met
terzijdestelling van eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op Hodi
Verpakkingsmaterialen BV overgaan op het moment waarop deze Goederen aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV
(geacht te worden) zijn (af)geleverd, mits de goederen door Hodi Verpakkingsmaterialen BV zijn goedgekeurd en
aan de Overeenkomst beantwoorden. De Leverancier garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom
wordt verstrekt.
2 Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV het geleverde niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht
op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging van het geleverde inroept, blijft het geleverde voor
eigendom en risico van de Leverancier.
3 In geval Hodi Verpakkingsmaterialen BV aan de Leverancier materialen, zoals gereedschappen, tekeningen,
specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van de
Leverancier, blijven deze eigendom van Hodi Verpakkingsmaterialen BV. De Leverancier zal deze materialen
bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan derden. De Leverancier zal deze
materialen merken en behandelen als eigendom van Hodi Verpakkingsmaterialen BV.

Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van Diensten

Artikel 22 Uitvoering en kwaliteit van de Diensten
1 De Leverancier garandeert dat:
a) de Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de juiste materialen;
b) zijn personeel en/of derden voor de duur van de Overeenkomst zal (blijven) voldoen aan de overeengekomen
kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
2 De Leverancier is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de bij de te verrichten Diensten in te schakelen
hulpmiddelen, personeel en/of derden. De Leverancier dient alle wettelijke veiligheidsgezondheids‐ en
milieuvoorschriften in acht te nemen;
3 Indien de Diensten worden verricht ten kantore(n), vestiging(en) van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, geldt het
navolgende;
a) De Leverancier, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden de bij Hodi
Verpakkingsmaterialen BV geldende huis‐ en fatsoensregels na te leven en te respecteren;
b) De Leverancier draagt er zorg voor dat een ieder die belast is met de uitvoering van de Diensten in het bezit is
van ‐ en bij zich draagt‐ een geldig legitimatiebewijs en, indien van toepassing, een tewerkstellingsvergunning
heeft. De Leverancier vrijwaart Hodi Verpakkingsmaterialen BV van iedere aanspraak niet‐legale arbeid;
c) Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de Leverancier overlast in welke vorm dan ook tot een
minimum beperken;
d) Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is dat meubilair of apparatuur verplaatst moet
worden, dient de Leverancier dit te verzorgen, alsook de terugplaatsing op de oorspronkelijke plaats;
e) De leverancier dient voorzieningen te treffen om vervuiling en beschadiging van eigendommen van Hodi
Verpakkingsmaterialen BV te voorkomen;
f) Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de Leverancier voorzieningen te treffen opdat de veiligheid
door gebruikers en passanten is gewaarborgd;
g) Het plaatsen/aanbrengen van hulpmaterialen dient vooraf door Hodi Verpakkingsmaterialen BV te worden
goed gekeurd;
h) De Leverancier zal de Diensten binnen de normale werktijden van Hodi Verpakkingsmaterialen BV verrichten,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
i) Indien door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingezette medewerkers naar het oordeel van
Hodi Verpakkingsmaterialen BV onvoldoende gekwalificeerd zijn, is de Leverancier gehouden tot onverwijlde
vervanging van deze medewerkers.

Artikel 23 Leiding en Toezicht; Overeenkomst van Opdracht

1 1. Diensten worden verricht op basis van (een Overeenkomst van) "Opdracht" in de zin van Afdeling 1 Titel 7,
Boek 7.
2 De in het kader van de uitvoering van de Diensten in te schakelen (natuurlijke‐ en rechts)personen staan onder
leiding en toezicht van de Leverancier.
3 De Leverancier vrijwaart Hodi Verpakkingsmaterialen BV van iedere aansprakelijkheid inzake het bestaan van een
arbeidsovereenkomst tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en het door de Leverancier in te schakelen
personeel.
4 De Leverancier vrijwaart Hodi Verpakkingsmaterialen BV van eventuele jegens Hodi Verpakkingsmaterialen BV
ingestelde werknemers‐aanspraken in het kader van de (uitvoering van de) Diensten in te schakelen personeel.

Artikel 24 Hulpmiddelen

1 De Leverancier draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp)materialen, gereedschappen, machines, werkkleding
en veiligheidsmiddelen.
2 Door Hodi Verpakkingsmaterialen BV ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van Hodi
Verpakkingsmaterialen BV door Hodi Verpakkingsmaterialen BV aangeschafte en/of vervaardigde materialen,
tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Hodi
Verpakkingsmaterialen BV c.q. worden eigendom van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, op het moment van
aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3 Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband
met enig ander doel dan de dienstverlening aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV. Goedkeuring laat de
garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet.

Artikel 25 Belastingen en sociale lasten

1 De Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale
zekerheidswetgeving op haar rustende verplichtingen.
2 Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV daarom verzoekt is de Leverancier gehouden genoeglijk aan te tonen dat
zij heeft zorg gedragen voor de afdracht van de omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en
premies werknemersverzekeringen.
3 De Leverancier vrijwaart Hodi Verpakkingsmaterialen BV tegen iedere aansprakelijkheid inzake verplichtingen van
de Leverancier die voortvloeien uit de fiscale en sociale zekerheidswetgeving.
4 Hodi Verpakkingsmaterialen BV is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding tegenover de Leverancier gehouden
te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien de
Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden verwijtbaar achterstallig is met de betaling van omzetbelasting,
loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen, onverminderd alle andere
rechten en vorderingen van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, in bijzonder het recht op schadevergoeding.
5 Onverminderd het bepaalde in lid 5 is Hodi Verpakkingsmaterialen BV te allen tijde bevoegd de bedragen aan
omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of eventueel
daarover in rekening gebrachte rente en boeten, in te houden op de betalingen aan de Leverancier en
rechtstreeks namens de Leverancier af te dragen aan de belastingdienst en/of uitvoeringsinstellingen. In deze
gevallen is Hodi Verpakkingsmaterialen BV door betaling hiervan tegenover de Leverancier gekweten, voor zover
het deze bedragen betreft.

Artikel 26 Geldigheid document
1 Deze voorwaarden gelden per 1 april 2019.